Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

19:54
6465 e886 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastylish stylish
19:54
6398 9504 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
19:54
19:53
19:53
9690 0acf
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
19:51
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
19:51
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viazapachsiana zapachsiana
19:50
9846 cb82
Reposted fromamatore amatore viayanek yanek
19:49
7993 1aa7
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
19:49
7991 a071
Reposted fromfitvet fitvet viafitnessmotivation fitnessmotivation
19:48
8003 1948 500
Reposted fromfitvet fitvet viafitnessmotivation fitnessmotivation

August 18 2017

18:34
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms
18:31
18:31
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
18:25
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi
18:25
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viadotknij dotknij
18:24
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
18:23
18:23
18:22
0713 fc7d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl