Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

10:02
7485 ef36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
10:01
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viazapachsiana zapachsiana
10:01
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
09:59
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viablackcat blackcat
09:57
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viayanek yanek
09:56
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viayanek yanek
09:55
9364 23b9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaExfeletes Exfeletes
09:54
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viakatkad katkad
09:53
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viakatkad katkad
09:51
8956 ac06 500
Reposted fromerial erial viakatkad katkad

July 07 2017

18:53
18:50
Reposted frombluuu bluuu viayanek yanek
18:49
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viadisheveled disheveled
18:48
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viahidingtonight hidingtonight
18:47
8191 0877 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahidingtonight hidingtonight
18:38
1318 795d
18:34
7653 471a 500
18:34
7689 4d12 500
18:33
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate viadotknij dotknij

July 05 2017

16:04
4681 dee1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl