Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

18:59
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaeazyi eazyi

October 22 2018

16:06
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaeazyi eazyi
16:05
4224 434b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
16:04
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viahidingtonight hidingtonight
16:03
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viablackcat blackcat
16:01
16:00
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viablackcat blackcat
16:00
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viablackcat blackcat
15:59
6982 cfc7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
15:59
6971 34ae 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
15:58
15:58
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
15:58
6031 77fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
15:58
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
15:58
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
15:58
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
15:58
15:58
3243 3dc9
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
15:57
3242 e8c5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
15:57
3563 6fb7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl