Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

20:36
3554 4fb9 500
Reposted fromsarazation sarazation viadisheveled disheveled
20:36
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viadisheveled disheveled
20:35
8075 b6d8 500
20:34
0499 1008 500

Reposted frombrzask brzask viakompleksdziury kompleksdziury
20:33

Tak trudno jest zebrać się w sobie. Powiedzieć "dam radę" i dać. Zawalczyć. Utrzymać motywację. Nie patrzeć wstecz. Nie przejmować się zdaniem innych. Dążyć do celu. Wciąż zaparcie iść do przodu. Nie odpuszczać, gdy pojawi się błahy problem. Nie wylewać łez. Nie czekać na czyjąś pomocną dłoń. Tak trudno jest pokonać w sobie tę blokadę, która nie pozwala na więcej i przez którą tak wiele tracimy. Tak trudno jest wygrywać, kiedy nie ma się chęci na walkę, kiedy wszystko to, co dotychczas było siłą, utraciło się na zawsze.

— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
20:28
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viazapachsiana zapachsiana
20:28
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
20:21
20:21
20:20
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
20:16
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadotknij dotknij

May 26 2017

22:14
Reposted fromFlau Flau viaikaris ikaris
22:12
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavemaria avemaria
21:47
21:47
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viaumierajstad umierajstad
21:46
Reposted fromRynn Rynn viaaynis aynis
21:45
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaaynis aynis
21:44
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viamiieciuu miieciuu
21:43
8999 9956
Reposted fromczajnikq czajnikq viamesoute mesoute
21:41
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaleksandrowe aleksandrowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl