Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

17:05
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
17:05
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viayanek yanek
17:03
0224 eb3e 500
Reposted fromLotta12 Lotta12

August 20 2017

20:44
20:42
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach via100suns 100suns
20:36
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
20:31
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc vialeksandra leksandra
20:30
5670 36a5 500

owhataq:

Kate, Albert Finch

Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
20:30
9025 4832 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialeksandra leksandra
20:23
6704 0fee
Reposted fromamatore amatore viaWlodara Wlodara
20:23
Reposted frombluuu bluuu viapompompom pompompom
20:14
20:14
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viadeeper deeper
20:14
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile
20:13
9097 c235 500
Reposted fromrichardth richardth viacalaverite calaverite
20:11
4817 6ff2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
20:01
2504 c30b
Reposted fromamatore amatore viakatkad katkad
19:55
6543 4a19
Reposted fromfitvet fitvet viafitnessmotivation fitnessmotivation
19:55
1639 766b
Reposted fromzie zie viadotknij dotknij
19:55
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl